تلفن امور اداری
066-32622114
فکس
066-32642739
کد پستی
6841773441
کد اقتصادی
--
شناسه ملی
--
شماره ثبت
21237/17
ایمیل
وبسایت
آدرس
لرستان، کوهدشت، میدان شهدا، خیابان شهید عبدالله شهبازی